OFERTA - Placówki oświatowe

Szkolenia i profilaktyka - propozycje dla placówek oświatowych

Oferta obejmuje:

I. Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów w małych grupach

2.      Indywidualne konsultacje dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

3.      Dyżury psychologa/terapeuty w szkole (konsultacje dla uczniów, nauczycieli, pedagogów i rodziców).

4.      Wystąpienia na radach pedagogicznych

5.      Spotkania z rodzicami w czasie wywiadówek

6.      Obecność psychologa/terapeuty w szkole w godzinach konsultacji dla rodziców

7.      Programy profilaktyczne

8.      Spotkania z klasami w czasie godzin wychowawczych

 

Realizacja programu:

Sugerujemy, aby w poszczególnych placówkach w oparciu o przyznane środki i zapotrzebowanie placówek dyrektorzy i pedagodzy mogli samodzielnie wybierać fragmenty naszej ofert i ustalić program do realizacji.

Wskazana jest wstępna rozmowa z pedagogiem szkolnym w celu:

 • omówienia stosowanych do tej pory strategii profilaktycznych w oparciu o wykwalifikowane osoby na terenie szkoły

 • wspólne opracowanie procedur dalszego postępowania.

Zajęcia odbywają się na terenie szkół.

Szkolenia dla nauczycieli (ad. 1) mogą na życzenie odbywać się w siedzibie Ośrodka, jako inicjatywa międzyszkolna.

 

II. Szkolenia i profilaktyka - propozycje dla placówek oświatowych

Szczegółowe omówienie oferty:

Proponowane przez nas formy działań mieszczą się w ramach tzw. Profilaktyki I stopnia. Ukierunkowane są tym samym na całą społeczność, mając na celu ograniczenia powstania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Możliwe jest organizowanie zajęć ukierunkowanych bezpośrednio do młodzieży o zwiększonym ryzyku uzależnień, czy też eksperymentującej ze środkami uzależniającymi (w warunkach profilaktyki II stopnia). Wymaga to organizowania zajęć ponad klasami (praca i czas trwania zajęć wymagają wcześniejszego uzgodnienia z prowadzącym terapeutą, zależne są od założonych wcześniej celów pracy grupy).

Ad. 1 Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów w małych grupach

Tematy:

1.      Dziecko z rodziny alkoholowej w szkole.

2.      Asertywność w kontaktach z członkami rodzinny alkoholowej.

3.      Motywowanie osoby uzależnionej, współuzależnionej i ofiary przemocy do podjęcia leczenia.

4.      Grupa superwizyjna - regularne spotkania, omawianie zgłaszanych problemów zawodowych.

5.      Zespól nadpobudliwości psychoruchowej - rozpoznawanie i procedury pracy.

6.      Jak poznać czy dziecko sięga po narkotyki.

Forma:

 • spotkania jednorazowe

Ad. 2 Indywidualne konsultacje dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

Tematy:

1.  Omówienie bieżących spraw w zakresie kompetencji prowadzącego terapeuty

Forma:

 • 1-2 godzinne cykliczne spotkania na terenie szkoły lub w Ośrodku, np. raz w tygodniu;

 • spotkania jednorazowe w miarę zapotrzebowania, na terenie szkoły lub w Ośrodku.

 

Ad. 3 Dyżury psychologa/ terapeuty w szkole (konsultacje dla uczniów, nauczycieli, pedagogów i rodziców).

Tematy:

problemy wychowawcze i edukacyjne, w szczególności związane z nadużywaniem alkoholu i/lub przemocą w rodzinie

Forma:

konsultacje indywidualne dla skierowanych przez nauczycieli/pedagogów i rodziców

 • omówienie z nauczycielami i pedagogami bieżących spraw w zakresie kompetencji prowadzącego terapeuty

 • dyżur odbywa się w wyznaczonym przez dyrekcję pomieszczeniu, w uzgodnionych godzinach

Ad. 4 Wystąpienia na radach pedagogicznych

Tematy:

1. Mechanizmy psychologiczne choroby alkoholowej.

2.      Mechanizmy psychologiczne współuzależnienia.

3.      Mechanizmy psychologiczne utrzymujące osobę w roli ofiary przemocy.

4.      Funkcjonowanie Ośrodka, programy terapeutyczne możliwości współpracy ze szkołami.

5.      Prezentacja elementów niniejszego programu.

6.      Mechanizmy funkcjonowania dziecka z rodziny alkoholowej

7.      Mobbing - zjawisko przemocy w szkole.

8.      Przemoc domowa środki zaradcze.

9.      Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - metody pracy.

10.  Jak poznać czy dziecko sięga po narkotyki.

Forma:

 • wykład 30-45 min.

Ad. 5 Spotkania z rodzicami w czasie wywiadówek

Tematy:

1.      Bez wstępnego określenia tematu, w zależności od zapotrzebowania wychowawcy lub obecnych rodziców.

2.      Jak poznać czy dziecko sięga po narkotyki (symptomy, procedury, postępowanie)

3.      Przemoc domowa - sygnały procedury umiejętność radzenia sobie w tej sytuacji.

Forma:

 • 1-3 godzinne spotkania w czasie wywiadówki, rozmowa, elementy mikroedukacji, pytania.

Ad. 6 Obecność psychologa/terapeuty w szkole w godzinach konsultacji dla rodziców

Tematy:

1. Problemy wychowawcze i edukacyjne, w szczególności związane z nadużywaniem alkoholu i/lub przemocą w rodzinie.

Forma:

 • konsultacje indywidualne dla skierowanych przez nauczyciela rodziców (terapeuta przebywa w odrębnym pomieszczeniu);

 • wspólna (z nauczycielem) praca z wezwanymi rodzicami.

Ad. 7 Programy profilaktyczne

 1. Poznajemy się, warsztat integracyjny

 2. Dostrzeganie swoich mocnych stron.

 3. Co to jest złość? Jak ją wyrażać konstruktywnie.

 4. Konflikty są częścią mojego życia, co to jest konflikt, przyczyny konfliktów.

 5. Sztuka słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna.

 6. Co to znaczy być odpowiedzialnym, jestem odpowiedzialny za to, co robię.

 7. Jak rozpoznawać swoje uczucia.

 8. Co to jest stres? Jak radzić sobie ze stresem?

 9. Moje wartości.

 10. Krytyka i jej znaczenie, co ułatwia a co utrudnia krytykę.

 11. Jak rozwiązywać problemy.

 12. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 13. Jesteśmy podobni i różni w swoich upodobaniach- jak to wpływa na nasze wzajemne kontakty.

 14. Moi przyjaciele- uświadomienie sobie znaczenia przyjaźni w życiu.

 15. Uczenie się podejmowania decyzji w oparciu o własne upodobania.

 16. Uczenie się odmawiania w niektórych sytuacjach.

 17. Jak sobie radzić z przemocą i agresją.

 18. Uzależnienia

 19. Rodzina alkoholowa

      Warsztat w klasie trwający 2 godziny, 2 terapeutów prowadzących.III. Zajęcia realizowane z wybranym zespołem ponad klasami.1. Grupa terapeutyczna dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Zajęcia dla wybranej grupy młodzieży. Prowadzenie przez 2 terapeutó·w.

Cele i nabór do grupy określane są przez pedagogów szkolnych w ramach kompetencji prowadzącego terapeuty

 

2. Grupa „Kto rozmawia mniej błądzi” – dla młodzieży gimnazjalnej

 

   Cykl spotkań 11 x 3 godz. dla chętnych osób z całej szkoły (liczebność grupy do 15 osób). Warsztat prowadzony przez 2 terapeutów.

   Grupa młodzieżowa dla uczniów:

            ▪  zainteresowanych lepszym poznaniem siebie

            ▪  zainteresowanych psychologią

            ▪  szukających okazji do poważnej rozmowy

            ▪  pragnących pomóc innym

            ▪  szukających sposobu na odprężenie i zabawę w grupie.

 

IV. Terapia Rodzinna

Zapewniamy możliwość podjęcia terapii rodzinnej przy problemach wychowawczych zgłaszanych na terenie szkoły.

 

 

 

gdy Twoje lub czyjeś picie
stało się dla Ciebie problemem...
pomagamy życzliwie, bezpłatnie, dyskretnie.